top of page

Polityka prywatności

Backrock Studios (zwana dalej „Firmą”) jest mocno zaangażowana w ochronę Twoich danych osobowych i prywatności. Naszym obowiązkiem społecznym jest ochrona danych osobowych uzyskanych od klientów bezpośrednio lub za pośrednictwem firm stowarzyszonych.

W związku z tym Spółka będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa na terytoriach, na których prowadzi działalność. Właściwe zarządzanie danymi osobowymi uważamy za jedną z podstawowych zasad naszej działalności.

Niniejszym Spółka określa swoją Politykę Ochrony Danych Osobowych. Działając jako Administrator Danych w odniesieniu do danych osobowych zbieranych od osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz osób, których dane dotyczą, które bezpośrednio przesyłają nam swoje CV, Spółka będzie przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych osobowych oraz wdroży własne zasady i systemy .

Wszyscy pracownicy Spółki zobowiązani są do przestrzegania Polityki ochrony danych osobowych i dołożenia wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych.

Możesz skontaktować się z naszym Zespołem ds. Prywatności pod adresem hey@backrock.co, aby uzyskać więcej informacji lub wątpliwości.

  1. Definicje

„Dane osobowe” są zdefiniowane w  Artykuł 4(1) RODO jako wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej”.

„Dane biometryczne” oznaczają dane osobowe wynikające ze szczególnego przetwarzania technicznego, dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej, które umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby fizycznej, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych lub ona.

„Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

„Przetwarzający dane” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

„Przepisy dotyczące ochrony danych” oznaczają dla celów niniejszego dokumentu zbiorczy opis RODO i wszelkie inne odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych, których przestrzega Jobcare.

„Osoba, której dane dotyczą” oznacza osobę fizyczną, której dotyczą dane osobowe.

„RODO” oznacza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) (2016/679).

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

„Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie. W Irlandii jest to Biuro Komisarza ds. Ochrony Danych.

„Osoba trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, podlegający naszej bezpośredniej władzy.

2. Postępowanie z danymi osobowymi

Spółka będzie pozyskiwać dane osobowe odpowiednimi metodami. O ile nie jest to dozwolone przez przepisy ustawowe i wykonawcze, Firma wykorzystuje dane osobowe w zakresie określonych celów. Firma nie będzie wykorzystywać danych osobowych w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do osiągnięcia określonych celów wykorzystania. O ile nie jest to dozwolone przez przepisy ustawowe i wykonawcze, Firma nie przekazuje danych osobowych i danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody danej osoby.

Artykuł 13(1) RODO stanowi, że:

„(1) Jeżeli dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą, są zbierane od osoby, której dane dotyczą, administrator w momencie pozyskiwania danych osobowych przekazuje osobie, której dane dotyczą, wszystkie następujące informacje: … c) cele przetwarzania przetwarzanie, do którego przeznaczone są dane osobowe, oraz podstawa prawna przetwarzania; (d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie lit. f) of Artykuł 6(1), prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią”.

Artykuł 6Ust. 1 lit. f RODO stanowi, że:

„(1) Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy i w zakresie, w jakim ma zastosowanie co najmniej jeden z poniższych warunków:  (f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla dobra wszystkich naszych klientów, osób poszukujących pracy, usługodawców, pracowników i akcjonariuszy.

Korzystając z tej strony i ujawniając swoje dane firmie Backrock Studios (wysyłając swoje dane za pośrednictwem naszej strony „kontakt”, aplikując na naszą ofertę pracy, przesyłając nam swoje CV), wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoje dane przez Spółkę zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. Obejmuje to imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer(y) telefonu, wykształcenie, zdjęcie, doświadczenie zawodowe oraz informacje z CV i aplikacji.

Otrzymane od Ciebie dane będą wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacyjnych i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Dane osobowe przesłane za pośrednictwem strony internetowej mogą potencjalnie być udostępniane w naszych globalnych studiach i odbywałoby się to wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Firma posiada biura zlokalizowane w Indiach. Komisja Europejska podjęła „decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z krajów, z którymi Firma współpracuje. Do celów rekrutacji odpowiednie zabezpieczenia będą chronić przesyłanie danych do dowolnego innego kraju, w którym Firma otwiera iw którym ma siedzibę. Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć na stronach O nas i Kontakt.

Backrock Studios będzie przechowywać Twoją aplikację i dane osobowe przez okres do 12 miesięcy od daty podania o dane stanowisko, abyś mógł wziąć pod uwagę przyszłe stanowiska w tych ramach czasowych.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Polityki Prywatności możemy zachować Twoje dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

 

3. Poszanowanie praw i wolności jednostki

Zapewniliśmy podjęcie odpowiednich działań w celu dostarczenia informacji, o których mowa w Articles 13/14 i wszelka korespondencja na podstawie Artykułów 15 to 22 and 34 (łącznie Prawa osób, których dane dotyczą), w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

W tej sekcji podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy RODO. Niektóre prawa mogą być skomplikowane, dlatego zapoznaj się z GDPR Rozdział 3 rozporządzenia lub możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. prywatności pod adresem hey@backrock.co, aby uzyskać więcej informacji lub wątpliwości.

Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

  • prawo dostępu;

  • prawo do sprostowania;

  • prawo do usunięcia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania;

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • prawo do przenoszenia danych;

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; oraz

  • prawo do wycofania zgody.

Jeśli nie zgadzasz się lub nie czujesz się komfortowo z jakimkolwiek aspektem tego oświadczenia, jedynym środkiem zaradczym jest nieprzesyłanie CV i zaprzestanie korzystania z Backrock Studios. Dalsze korzystanie z dowolnej części naszej witryny po powiadomieniu lub opublikowaniu takich zmian będzie oznaczać akceptację tych zmian.

4. System Ochrony Danych Osobowych

Spółka wyznaczy kierowników, którzy będą nadzorować ochronę i zarządzanie danymi osobowymi. Role i obowiązki dotyczące danych osobowych zostaną jasno określone dla wszystkich pracowników. Pracownicy otrzymają wytyczne dotyczące najlepszych procedur postępowania z danymi osobowymi.

5. Ochrona danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Spółka wdraża i nadzoruje środki bezpieczeństwa niezbędne do zapobiegania wyciekom, utracie lub uszkodzeniu danych osobowych. W przypadku powierzenia przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych podmiotowi trzeciemu, zawarta zostanie umowa z podmiotem trzecim nakazująca ochronę danych osobowych. Spółka zapewni podmiotowi trzeciemu instrukcje i nadzór w zakresie prawidłowego postępowania z danymi osobowymi.

 

6. Ciągłe doskonalenie Polityki Ochrony Danych Osobowych

Firma będzie stale przeglądać i szukać ulepszeń w swojej Polityce ochrony danych osobowych, aby dostosować ją do zmian zachodzących w środowisku biznesowym, społecznym, prawnym lub informatycznym.

7. Zgodność z prawem

Firma będzie przestrzegać wszystkich przepisów prawa, wytycznych rządowych i innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

8. Dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej wieku bez wymagania zgody rodziców. Jeśli okaże się, że zebraliśmy dane osobowe takich dzieci bez zgody ich rodziców, wówczas zostaną podjęte rozsądne środki w celu niezwłocznego usunięcia tych informacji.

9. Zmiany w niniejszej Polityce

Firma może zmienić niniejszą Politykę w odpowiedzi na zmiany obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych lub w razie potrzeby w celu najlepszej ochrony danych osobowych. Zmiany w Polityce ochrony danych osobowych zaczną obowiązywać w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Spółki, o ile nie zaznaczono inaczej.

10. Zapytania

Spółka ustanowi procedurę przyjmowania i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące Polityki Ochrony Danych Osobowych lub danych gromadzonych przez Spółkę i będzie udzielać odpowiedzi w odpowiednim czasie.

Zaktualizowano 31 grudnia 2022 r

Arnav Jhunjhunwala

Założyciel i dyrektor naczelny

Prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Prywatności pod adresem hey@backrock.co, aby uzyskać więcej informacji lub wątpliwości.

bottom of page